KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Szanowni Państwo,

 

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno w  świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Państwa  danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie,

ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: 

- adres korespondencyjny: DPS Chełmno, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno

- adres poczty elektronicznej: kadry@dps.chelmno.pl

- numer telefonu: 56 691 21 46

 

Informujemy, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci:

imienia i nazwiska,

adresu,  

adresu e-mail,

numeru telefonu,

wizerunku.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

odpowiedzi na pytania, wnioski,

dochodzenia roszczeń, 

wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

udzielona zgoda,

konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora,

instytucjom finansowym,

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

· przepisy prawa,

· okres na jaki została udzielona zgoda.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

· żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych

· żądania sprostowania danych osobowych,

· żądania uzupełnienia danych osobowych,

· usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

· przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.